Envoltats de muralles, dracs i fanalets

Fort de Jiayuguan (Gansu, Xina)

Després de pedalar arrebossats com croquetes per tot Xinjiang, la província de Gansù ens ha introduït (ara sí) a la Xina “mítica”. Progressivament hem anat trocant la sorra per les prades verdes, el sol insistent per la boira (amb ruixats inclosos), la carretera ha passat del 0% de desnivell a fer-nos suar en més d’una ocasió i els indesitjables mosquits han reaparegut per celebrar que les cremalleres de la nostra tenda han dit prou. Què hi farem, 10 mesos són 10 mesos i les dates de caducitat del nostre equip comencen a fer acte de presència! Tot i així (i per tal de deixar el personal tranquil), de moment hem desenvolupat una tècnica de tancament alternatiu que estem a punt de patentar. Esperem que aguanti.

Sortint de Jingchuan (Gansu, Xina)

El cas, després d’uns quants dies a l’expectativa per tal que la carretera no ens retornés altre cop al desert i les mesquites, podem afirmar en majuscules que això ja és completament xinès (si, segurament ho hem repetit mil vegades pero ara va de veres!). El fet d’haver pogut abandonar definitivament l’autopista i haver rodat per carreteretes secundàries ens ha fet adonar que, realment, existeix un país on les muntanyes són verdes, la boira baixa treu el nas cada matí, on les teulades de les cases s’enrosquen cap amunt i són de teules de colors, on els fanalets vermells pengen pertot i on els dracs fan acte de presència a la mínima ocasió!

Shatangpu (Ningxia, Xina)

I quina emoció trepitjar la Gran Muralla! Fins fa dos o tres mesos, els somriures de satisfacció afloraven quan, mirant un mapa, resseguíem amb el dit lo lluny que ens han portat els plats i els pinyons. Però pedalar al costat d’un mur tan llegendari ens ha fet una il·lusió especial, una il·lusió que no es compta en kilòmetres ni en “dies pedalats”.

La Gran Muralla, prop de Fengchengbao (Gansu, Xina)

La Gran Muralla, prop de Fengchengbao (Gansu, Xina).

 

D’altra banda, estem en plena immersió budista (poc a poc anem deixant els musulmans que tants mesos ens han acompanyat) i les més variades expressions artístiques s’han anat creuant al nostre camí. Les pintures murals que s’amaguen dins les Coves de Mogao en són un gran exemple però sobretot hem gaudit molt dels budes gegants. Entrar en una sala i adonar-te’n que, des del llindar de la porta, només estàs veient els peus (o un trosset de la panxa si es tracta d’un d’adormit) d’un Buda gegantí et deixa quasi paralitzat.

Buda a les coves de Binxian (Shaanxi, Xina)

Detall del gran buda de les Coves de Binxian.

 

Tot i així, hem d’admetre que en una cosa hem millorat poc: encara tenim seriosos problemes per pronunciar, identificar i situar en una cronologia totes les dinasties xineses! Les hem sentit a dir milers de vegades però la nostra neurona es resisteix soberanament a les dinasties Wei, Ming, Qing, Tang, Jin, Han i un llarg etcètera de monosíl·labs que semblen mes el nom d’un refresc que no pas el d’una nissaga imperial. Que hi farem… a poc a poc i bona lletra!

 

Cast: Después de pedalear rebozados como croquetas por todo Xinjiang, la província de Gansù nos ha introducido (ahora sí) en la China mítica. Progresivamente hemos ido trocando la arena por los prados verdes, el sol insistente por la niebla (con chubascos incluidos), la carretera ha pasado del 0% de desnivel a hacernos sudar en más de una ocasión y los indeseables mosquitos han reaparecido para celebrar que las cremalleras de nuestra tienda han dicho basta!. Qué le vamos a hacer, 10 meses son 10 meses y las datas de caducidad de nuestro equipo empiezan a hacerse notar! No obstante (y con tal de dejar el personal tranquilo), de momento hemos desarrollado una técnica de cierre alternativo que estamos a punto de patentar. Esperamos que aguante.

Al caso, después de unos cuantos días a la expectativa (para que la carretera no nos devolviera otra vez al desierto y las mezquitas) podemos afirmar en mayúsculas que ésto ya es completamente chino (sí, seguramente lo hemos repetido mil veces pero ahora es de veras!). El hecho de haber podido abandonar definitivamente la autopista y haber rodado por carreteras secundarias nos a permitido darnos cuenta de que, realmente, existe un país donde las montañas son verdes, la niebla baja a saludar cada mañana, donde los tejados de las casas se enroscan hacia arriba y son de tejas de colores, los farolillos rojos cuelgan por todas partes y los dragones hacen acto de presencia a la mínima ocasión!

Y qué emoción pisar la Gran Muralla! Hasta hace dos o tres meses, las sonrisas de satisfacción afloraban cuando, mirando un mapa, reseguíamos con el dedo lo lejos que nos han llevado los platos y los piñones. Pero pedalear al lado de un muro tan legendario nos ha hecho una ilusión especial, una ilusión que no se cuenta en kilómetros ni en días “pedaleados”.

Por otro lado, estamos en plena immersión budista (poco a poco vamos dejando los musulmanes que tantos meses nos han acompañado) y las más variadas expresiones artísticas se han ido cruzando en nuestro camino. Las pinturas murales que se esconden dentro de las Cuevas de Mogao son un gran ejemplo pero, sobre todo, hemos disfrutado mucho de los budas gigantes. Entrar en una sala y darte cuenta de que, desde el dintel de la puerta, sólo estas viendo los pies (o un trocito de la barriga si se trata de uno durmiente) de un Buda gigante te deja casi paralizado.

Aún así, tenemos que admitir que en un aspecto hemos mejorado poco: todavía tenemos serios problemas para pronunciar, identificar y situar en una cronología todas las dinastías chinas! Las hemos oído miles de veces pero nuestra neurona se resiste soberanamente a las dinastías Wei, Ming, Qing, Tang, Jin, Han y un largo etcétera de monosílabos que parecen más el nombre de un refresco que no el de una casta imperial. Qué le vamos a hacer… pasito a pasito!
 

 Eng: Among walls, dragons and lanterns. After pedaling around Xinjiang breaded as croquettes, Gansu Province has introduced us (finally) in the “mythical” China. Gradually we have switched the sand for the green and the sun for the persistent fog (with showers included). The road has gone from 0% incline to make us sweat more than once and unwanted mosquitoes have reappeared to celebrate that the zippers of our tent have ended their life. What can we do? 10 months are 10 months and our equipment is getting old! However, right now we have developed an alternative technique for closure, ready for patenting. We hope that lasts.

So, after several days in expectation, we can say (in caps) that this is  completely “Chinese” (yes, we have repeated this thousands of times but now we can asure you that it’s true!). After being able to abandon the highway and having rolled through secondary roads, we realized that, in fact, this is a country where the mountains are green, the fog appears every morning, the roofs of the houses are tiled with colors, red lanterns are hanged everywhere and dragons make an appearance at every opportunity!

And what a thrill stepping on the Great Wall! Until two or three months ago, all the satisfaction smiles emerge when looking at a map pointing how far we have ridden. But pedaling next to such a legendary wall has been really amazing.

On the other hand, we are in a full Buddhist immersion (gradually leaving the Muslims that have accompanied us so many months) and the most varied artistic expressions have been crossing our path. The mural paintings inside the caves hidden in Mogao are a great example, but we especially enjoyed the giant Buddhas. To enter a room and realize that, from the doorway, you’re only seeing the feet (or a bit of the belly if it’s a sleeping one) of a colossal Buddha leaves you almost paralyzed.

However, we must admit that we should improve in an other field: we still have serious problems to pronounce, identify and locate in a chronology all Chinese dynasties! We have heard them thousands of times, but our neuron tries to avoid the Wei, Ming, Qing, Tang, Jin, Han and a long etcetera of monosyllables. But as we normally say… slowly and good lyrics!