Al pais de les cupules turquesa

Seguint les traces de les antigues caravanes de camells i comerciants que mercadejaven, en temps remots, pel continent euroasiatic, vam arribar fa uns dies a la ciutat de Bukhara (a l’actual Uzbekistan), un dels punts de confluencia de les diverses Rutes de la seda.

Detall de la madrassa Sher Dor al Registan, Samarcanda (Uzbekistan)
El cansament (despres de la marato pel desert de Turkmenistan) i la calor (insistent des de fa ben be un mes) van condicionar totalment el nostre encontre amb la ciutat, la qual vam percebre com un vertader oasis. Pero malgrat el nostre cos clamava dutxa insistentment, ens va ser impossible no sucumbir a alguns encants de la ciutat abans d’instal.lar-nos a una pensio. Perdudes entre un laberint de carrers sense asfaltar, vam topar de cara amb dues madrasses espectaculars (la d’Abdulla Khan i la de Modari Khan) i va ser llavors quan vam veure clar que Bukhara ens atraparia. Fer una llista de monuments i cupules turquesa seria fer un flac favor a aquesta petita ciutat que ha sabut adaptar el seu llegat historicoartistic a l’eminent turisme de masses que la visita cada any. Pero son tants els racons a explorar…

Detall del Minaret de Kalon, Bukhara (Uzbekistan)

Detall del minaret de Kalon

 

Al davant de la imponent madrassa de Mir-i-Arab i flanquejada per l’ornamental Minaret de Kalon, la Mesquita homonima es impressionant a totes hores del dia: la brillantor del mati contribueix a augmentar l’extasi d’aquell que la contempla per primera vegada i el capvespre la tenyeix d’una magia dificil de verbalitzar. Un conte.

Mesquita Kalon VII, Bukhara (Uzbekistan)

Mesquita de Kalon a Bukhara

 

De tota manera, pero, a Bukhara tambe val molt la pena allunyar-se una mica del centre i perdre’s pel backstage dels imprescindibles de la ciutat: la lletra petita de la guia. Enmig de barris obrers i de vida quotidiana s’amaguen el Char Minar (‘quatre minarets’ en tajik) i el Buyan Khuli Khan (un mausoleu mig abandonat que alberga les despulles del que un dia fou Khan del territori), dos obres que no deixen indiferents.

Char Minar, Bukhara (Uzbekistan)

Els 4 minarets de la Char Minar

 

Pero en aquest pais el nom i la fama no corresponen a aquesta encisadora urbs sino a la gran, la literaria i la mitica Samarcanda. El majestuos Registan brilla amb llum propia i enlluerna el visitant. L’espai es espectacular i l’ull no pot parar d’escrutar tots i cadascun dels racons que l’envolten (sanefes, minarets, lleons que semblen tigres, portades decoratives, cupules gallonades) mentre la ment intenta retrobar-se amb l’epoca dels grans basars a l’aire lliure remenant mercaderies entre turbants i camells assedegats.

Plaça del Registan, Samarcanda (Uzbekistan)

Plaça del Registan a Samarcanda

 

Pero malgrat la seva magnificencia es innegable, per mi, pateix un petit exces de maquillatge. Tot esta net, nou, brillant i sense esquerdes. Queda doncs, poc espai per al romanticisme.

La ciutat real, la dels seus habitants, batega a un altre nivell (lluny dels carrers ajardinats i els recs automatics) pero val molt la pena dedicar-hi tambe alguna estona. Alli, els uzbeks que no parlen de <<change money>> ni de <<buy souvenirs>>, gaudeixen de la vida en comunitat i al carrer i sempre tenen a punt un somriure i una pila de preguntes curioses per tot aquell qui estigui disposat atendre-les. Tot amenitzat amb olor de somsa, vestits ben colorits i estels de paper que voleien cel amunt.

Mausoleu de Bibi-Khanim vist des del barri jueu, Samarcanda (Uzbekistan)

Mausoleu de Bibi-Khanim vist des del barri jueu.

 

Cast:  Siguiendo las trazas de las antiguas caravanas de camellos y comerciantes que mercadeaban, en tiempos remotos, por el continente euroasiatico, llegamos hace unos dias a la ciudad de Bukhara (en el actual Uzbekistan), uno de los puntos de confluencia de las distintas Rutas de la seda.

El cansancio (despues de la maraton por el desierto de Turkmenistan) y el calor (insistente desde hace mas de un mes) condicionaron totalmente nuestro encuentro con la ciudad, la cual percibimos como un verdadero oasis. Pero a pesar de que nuestro cuerpo clamaba ducha insistentemente, nos fue imposible no sucumbir a algunos de los encantos de la ciudad antes de instalarnos en una pension. Perdidas entre un laberinto de calles sin asfaltar, chocamos de cara con dos madrazas espectaculares (la de Abdulla Khan y la de Modari Khan) y fue entonces cuando vimos claro que Bukhara nos atraparia. Hacer una lista de monumentos y cupulas turquesa seria hacer un flaco favor a esta pequena ciudad que ha sabido adaptar su legado historicoartistico al eminente turismo de masas que la visita cada ano. Pero son tantos los rincones a explorar…

Delante de la imponente madraza de Mir-i-Arab y flanqueada por el ornamental minarete de Kalon, la Mezquita homonima es impresionante a todas horas del dia: el brillo de la manana contribuye a aumentar el extasis de aquel que la contempla por primera vez y el atardecer la tiñe de una magia dificil de verbalizar. Un cuento.

De todas formas, en Bukhara, tambien vale mucho la pena alejarse un poco del centro para perderse en el backstage de los imprescindibles de la ciudad: la letra pequena de la guia. Enmedio de barrios obreros y de vida cotidiana se esconden el Char Minar (‘cuatro minaretes’ en tajik) y el Buyan Khuli Khan (un mausoleo medio abandonado que alberga los restos mortales del que un dia fue Khan del territorio), dos obras que no dejan indiferentes.

Pero en este pais, el nombre y la fama no corresponden a esta encantadora urbe sino a la gran, la literaria y la mitica Samarcanda. El majestuoso Registan brilla con luz propia y deslumbra al visitante. El espacio es espectacular y el ojo no puede cesar de escrutar todos y cada uno de los rincones que lo rodean (cenefas, minaretes, leones que parecen tigres, portadas decorativas, cupulas gallonadas) mientras la mente intenta reencontrarse con la epoca de los grandes bazares al aire libre, removiendo mercancias entre turbantes y camellos sedientos.

Pero a pesar de que su magnificencia es innegable, para mi, sufre un pequeno exceso de maquillaje. Todo esta limpio, nuevo, brillante y sin grietas. Queda, pues, poco espacio para el romanticismo.

La ciudad real, la de sus habitantes, late a otro nivel (lejos de calles ajardinadas y riegos automaticos) pero merece mucho la pena dedicar-le tambien algun rato. Alli, los uzbekos que no hablan de <<change money>> ni de <<buy souvenirs>>, disfrutan de la vida en comunidad y en la calle y siempre tienen a punto una sonrisa y un monton de preguntas curiosas para todo aquel que este dispuesto a atenderlas. Todo amenizado con olor de somsa, vestidos bien coloridos y cometas de papel que vuelan por el cielo.


Eng: Following the traces of the ancient camel caravans and merchants who traded, in old times, arround the Eurasian continent, we arrived, a few days ago, to the city of Bukhara (in modern Uzbekistan), one of the confluence points of the different Silk Roads.

Tiredness (after the marathon through the desert of Turkmenistan) and heat (persistent for more than a month) definetely conditioned our encounter with the city, which we perceive as a real oasis. But despite our body was claiming for a shower, it was impossible to not succumb to some of the charms of the city before finding a hotel. Lost among a maze of sand roads, we found two spectacular madrassas (the Abdulla Khan and the Khan Modari) and by that time we realised that Bukhara would trap us. To list all the monuments and turquoise domes would be to do a disservice to this small town that has managed to adapt his historic and artistic legacy to the eminent mass tourism that visit it every year. But there are so many places to explore …

In front of the imposing madrasah of Mir-i-Arab and flanked by the ornamental Kalon minaret, the homonym mosque is impressive at any time of the day: the brightness of the morning helps to increase the ecstasy of the one who observes it for the first time and dusk tinges everything with a magic hard to verbalize. A tale.

 Nevertheless, in Bukhara, is also well worth to walk a bit away from the center to get lost in the backstage of the essentials of the city. Within middle class neighborhoods and everyday life are hidden the Char Minar (‘four minarets’ in tajik) and the Buyan Khuli Khan (a mausoleum housing the remains of who was, long time ago, the Khan of the territory), two works that won’t leave you indifferent.

But in this country, the name and the fame do not correspond to this lovely city but to the great, the literary and the mythical Samarkand. The majestic Registan shines and dazzles visitors. The space is spectacular and the eye can not stop to scrutinize each and every one of the corners around it (friezes, minarets, lions that look like tigers, decorative doors…) while the mind tries to reconnect with the era of big bazaars, going through goods among turbans and thirsty camels.

But despite its glory is undeniable, in my opinion, it has too much makeup. Everything is clean, new, shiny and without cracks. There is, therefore, little room for romance.

The real city, the one of its inhabitants, beats on a different level (away from street gardens and automatic irrigation). But it’s worth a look as well. There, the Uzbeks who don’t speak about <<money change>> or <<buy souvenirs>>, enjoy community life in the street and they always have a smile and a lot of curious questions for anyone who visits them. All flavoured with somsa smelling, colorful dresses and  paper kites flying in the sky.